4/30/2005


جايي كه فرومايگان آب مي نوشند ، چاه ها همه آلوده اند .
چنين گفت زرتشت . نيچه .
* *
فرادستان فرومايه
فرو مايگان آلوده
آلودگان مدعي
مدعيان فراگير …

4/24/2005


زندگي فريبي دردناك و كشنده بيش نبود
و مرد زندگي ، مترسك اين مزرعه بي بار
كمال در جستجوي همان يگانه بود ، در راه
همانچه در پس اين كاغذ رنگي ها گم شده .

4/06/2005


نمي دونم چرا تصور مي كردم تو با بقيه حباب ها فرق مي كني .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]