4/10/2017

اولين بار كه موزه لوور پاريس رو ديدم بر عكس اغلب هموطن ها كه افسوس ميخورند كه چرا ثروت ملى كشورمون غارت شده و در اختيار بيگانگان است ، خيلى هم خرسند شدم .
چرا كه بهترين ميراث ما را به بهترين نحو و قطعاً بهتر از خودمان حفظ و نگهدارى كرده اند .
حالا شده حكايت رفقاى عزيز تر از جانم كه كوچ كرده اند و ساكن غربت شده اند .
چه خوب شد كه رفتيد ، اينجا كسى توان و لياقت حفظ و قدر شناسى از جواهرات زندگى اش را ندارد .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]