11/21/2007

...
صفحه کهنه یادداشت های من
گفت دوشنبه روز میلاد منه
اما شعر تو میگه که چشم من
تو نخ ابره که بارون بزنه
آخ اگه بارون بزنه
...
" فرهاد "
.
پی نوشت : با تو همه لحظه ها ، لحظه تولده .

11/13/2007

تبر واسه هرکی تبر باشه ،
واسه سرو رهاییه .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]