2/28/2007

پی ایمان خویش می گشتم
تو را یافتم و خود را .
گمگشته ام آلوده به گناه بود .

2/24/2007

اونی که تو سردی حضورت یخ زد همه هستی من بود .

2/08/2007

با تو این کنده کهنه هم جوونه می زنه .

2/01/2007

اون سیبی رو که من گاز زدم خودت گذاشته بودی سر راه .

( تازه بین خودمون باشه : هم ترش بود هم کال . )

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]