8/19/2010

این سیاره ، جای هر دوی ما نیست

خارهایت مدام این حقیقت را گوشزد می کنند .

.

.

.

پر سیمرغم کو ؟


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]