1/26/2007

" با خیا لت خوشم از اول زنگ "

* حمید مصدق .

1/14/2007

راه می روی
به راهی که راه تو نیست و جایی که خاک تو نیست
و مهر می ورزی به قلبی که بند تو نیست .
سایه را می مانی
بی وزن بی حاصل .

1/07/2007

در من حس غریبی هست که با من هیچ نمی گوید .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]