4/20/2010

" آن که می گرید ، یک درد دارد و آنکه می خندد هزار درد "

و من ، فقط به یک درد ، هر روز میخندم .


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]