3/31/2005

lionel عزيز ، سلام
واقعيت اين است كه هيچكس هرگز آن كسي نيست كه ما به دنبالش
مي گرديم ، پس بيا با هم قرار بگذاريم ديگر به كسي نگوييم دوستت دارم .
راستي سال نو مبارك .

3/16/2005


3/15/2005


مبهوت و ناتوان از درك راز هستي
سرگردان ميان هر آنچه كه بايد و نبايد
خيره ، به انتظار پايان اين سالهاي نا ميمون
و خيزش اين خاك بي بار و اين دست بي يار و اين دل بيقرار .
× × ×
آي پيام آوران تهيدست قبيله من
داعيان اخلاق و انسانيت
چه داريد براي امروز من ؟
دست در توبره خالي و خيالي خويش نماييد
تا پديدار شود هر آنچه كه نداريد
براي كودكان گرسنه و پدران شرمنده و مردان درمانده
براي دختران منتظر و پسران مستاصل
بهاي روزهاي پر رنج و درد ما را فردا با كدام فريب خواهيد پرداخت ؟
× × ×
پرده ها پي در پي بالا مي روند
و قرعه ها يك به يك فرو مي آيند
بي رنگ و بي درنگ
اين ميانه يا من زيادي ام ، يا تو كم .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]