11/26/2006

_ :‌ ... ؟
_ : ... ؟
_ : ... ؟
.
_ : تو راز من هستي .
_ : ... ؟
_ : ... ؟
_ : ... ؟
.
_ : چون كه دوستت دارم .

11/10/2006

آنسو تر ها
جایی دور تر از دستها ی کو تاه من
کسی هست
" کسی که مثل هیچ کس نیست "
کسی که ، روزی ، جایی ، . . .
. . . " کسی که دلم را از ورای تنم بوسید "
" کسی که در دلش با ماست "
کسی که ، انتظارم را می کشد ، انتظارش را میکشم
گل من
آنسوتر که آمدم
قرارمان باشد ، همان روز و همان راز
روز خورشید به زیارت ستاره خواهم آمد .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]