3/31/2007

می بینی چه آسون ترک بر می داره ؟

" چرا فکر می کردم که تو با بقیه حبابها فرق می کنی ؟ "

3/30/2007

هر روز مرا یگانه میخوانی
و من هر روز باور می کنم
و تو خوشحال می شوی
و من می خندم !

3/21/2007

نه به بازی یا که هوس
که پی رد پای خدا به این خانه رسیده ام .

3/13/2007

لحظه های بی تو را می شمرم و حقارت ثانیه های خوشبختی ام را .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]