9/23/2016

به عشق باران از خانه به خيابان زده بودم
چه وقت چتر بود حالا ؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]