11/17/2012


در آغاز تنیدن پیله
آرزوی پروانه شدن داشتم
و امروز
.
.
.

اسیر .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]