8/23/2014

همه ى دار و ندارم ،                      يك تار مو بود .                            به آتش كشيدم ،                            بلكه زودتر بيايي .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]