3/10/2010

ما دو خط کج هستیم که فقط نقطه شروع مان مشترک بوده وهمینطورکج کجی میریم تاااااااااااااا . . . نمی دونم کجا !


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]