12/18/2007

من هر شب غرق می گردم و سحرگاه به تخته پاره ای نجات می یابم .
ساحلم باش .

12/13/2007

با تو ، قهر خدا افسانه ای بیش نیست .

12/04/2007

لبه تاریکی ،
کسی چه می داند ؟
انتهای تاریکیست یا ابتدای آن ؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]