9/19/2009


آنقدر دور شده ای که نمی بینمت .

نه اینکه نبینم ها ،

نمیخواهم .


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]