2/16/2008


می شود چون حشره ،
در میان پشگل بزغاله ای خوشبخت زیست .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]