9/23/2007

تو تسکین اون لحظه هایی بودی که رد پای خدا رو گم میکردم
و حالا که نیستی ...

9/18/2007

سیاه سپید ،
خاکستری
کی رو سیاه ؟ کی رو سپید ؟
خاکستری
وسوسه ها ، مخمصه ها
خاکستری
تردیدها ، مردودها ، تجدیدها
خاکستری
دو راهی ها ، سه راهی ها ، بیراهه ها
خاکستری
خاکستری ، خاکستری ، خاکستری
.
.
.
.

"یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا
یار تویی غار تویی خواجه نگهداز مرا
نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی
سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا
نور تویی سور تویی دولت منصور تویی
مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
روضه امید تویی راه ده ای یار مرا
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی
آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی
پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا "

مولانا .

9/06/2007


آن مرد آمد ، آن مرد با اسب آمد
آن مرد با اسب در باران آمد .
آن مرد رفت ، این مرد ماند
آن مرد با اسب رفت ، این مرد از اسب افتاد
آن مرد در باران رفت ، این مرد در باران ماند
آن مرد تنها رفت ، این مرد تنها شد
آن مرد پرواز کرد ، این مرد پروا کرد
آن مرد مرد بود ، این مرد مرد شد


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]