12/09/2015

هيچوقت راستش رو نگفتم ،
دوستش داشتم .
اما بالاخره ....
راستش رو گفت ،
دلم گرفت ،
ساده ، عميق .
راستش ، هميشه اونى نيست كه ما فكر ميكنيم .
اگه هنوز بزرگ نشدي ،
هيچوقت از كسى راستش رو نخواه ،
تنها ميشوى ،
ساده ، عميق .
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]