2/22/2010

شاید چیز دیگری میخواستم بگویم ،

نشد !

ناتمام هایم را نوشتم ،

که ببینی ، بشنوی ، بخوانی . . .

که ناتمام نمانم ،

نشد !

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]