3/18/2008

بیا به همین بهار دلخوش باشیم و به دیروز نیاندیشیم
به همین جام مست گردیم و به فردا هم نیاندیشیم
فکر کن که دیگر تنها نیستی
بیا به این شب قطبی فکر نکنیم
من هنوز چند کبریت و چند جرعه دیگر دارم
جام آخر را به سلامتی این لحظه می زنیم
بیا .
.
.
.
. راستی ، سال نو مبارک .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]