6/10/2008

ما فاحشه گان ،
نه تن فروش ،
که جان و دل و تن ، ارزان فروشیم .
ته کوچه ما همین یک در مانده .
پاک می بازیم ، هر چند گران .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]