2/22/2009

بیشتر روزهایمان به انتظار می گذرد و ما امید می خوانیمش
می ترسیم ، صبوری می خوانیمش
می بازیم ، گذشت می خوانیمش
!که شاید بعد از مرگ ، قهرمان بخوانند ما را
.لیاقت گوسفندان ، آغل گرم و آخور پر می باشد ، نه آرزوهای بلند

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]