3/19/2009

مرا موجی به این خاک رسانده ، چه اعتبار که موجی دیگر باز پس نبرد ؟
. . . ترا هم

3/04/2009

غم هایی در این دنیا هست که شادی را دوست ندارند
موج هایی که آرامش را و ترس هایی که پرواز را
درد هایی که آسودگی را و بند هایی که رهایی را
در این دنیا بسیارند خداوندانی که عشق و آزادی را منع کرده اند
خدای من اما ، دلم را شاد ، آزاد و عاشق آفرید تا با سبکسری هایم
نا خدایان را به سخره گیرم ، چه در بند و چه دردمند

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]