9/30/2004

دويدم و دويدم ، سر كوهي رسيدم
بالاي كوه خدا بود ، يه رنگي دلا بود
دنيا قد يه ارزن ، زمين رنگ طلا بود
پي چيزاي بهتر ، دوباره باز دويدم
نفهميدم كدوم سمت ، ولي به خاك رسيدم
چقدر زمين سياه بود
پر از گرگ گرسنه ، پر از برو بيا بود
برادرا دشمن همديگه شدن
دوستا شدن ماشين حساب
عشق فقط تو تخت خواب
دور و ورت پر از حباب
دويدم و دويدم ، به هيچ جا نرسيدم
كاشكي مثل يه صخره ، كنار كوه مي موندم .

9/25/2004


: مي خواستي همدمم بشي
ساكن اين دل غريب ،
مالك لحظه هام بشي
مي خواستم . . .
بالا رفتيم ماست بود ، پايين اومديم دوغ بود
قصه ما . . .
راست و دروغش با خودت
هر چي كه بود ، هر چي كه هست ،
يادت باشه !
يار نبودي .

9/23/2004


انتظار

اون روزا كه آسمون ، ابر بي بارون نداشت
حياط خونه پر خاطره مون ، گل بي گلدون نداشت
همه شعرا ، شعر چشماي تو بود
همه احساس تنم ، لمس دستاي تو بود
چشم تو ، ستاره ها
دست تو ، موجاي دريا
تن تو ، غنيمتي بود
نفست ، باد بهاري ، عطر ريحون
اون روزا يادم نمي ره
نميدونم اين خزون ، كي به آخر مي رسه
نميدونم اون بهار ، كي مي خواد سر برسه
اون روزا يادم نمي ره .

9/21/2004


تجربه هاي مكرر
هيچ چيز تازه اي ندارند ،
چون چكه هاي مداوم
كه روح را مي خراشند .

9/18/2004


بيگانه

شادي هاي دروغين
صميميت هاي چندش آور
فضاهاي آلوده ، گرگ هاي گرسنه
حرمت مي ، مي دريدند
و به ناز و نياز ، حريم تن مي شكستند
آن جايي كه بودم جاي من نبود .
اينجا هم .

9/12/2004


اين روزا كه سايه همه دنيا رو تنم سنگيني مي كنه
بد جوري جات خاليه .

9/11/2004


كمر به آزموني ديگر بسته اي ؟
زخم قبلي تازه است هنوز
به ناگزير بر پاي ايستاده ام .
ترا چه مي شود ، چنين قهار ؟
نيك ميداني كه بيش از هميشه دوستت دارم ،
ولي نه آنگونه كه تو مي پسندي ،
به روش خودم .

9/08/2004

درد ، حماقت ديگران است
و حماقت ديگران گاهي ، انتخاب آنهاست
البته انتخاب حق مسلم انسانهاست
حتي اگر قابيل بودن را انتخاب كنند .
درد خون قابيل است كه مي ريزد .

9/06/2004

بزرگترين تاسف زندگي اينست كه هرگز به انسان فرصت حماقت نمي دهد
و واماندگي ترس از انتخاب است .

9/04/2004


تا حالا شده به شما عكس هواپيما نشون بدن ، هزينه هواپيما رو ازتون
بگيرن بعد با درشكه بيان دنبالتون ، اونم با اين قبيل توجيهات :
قسمت هر كسي يه چيزيه ديگه ، با سرنوشت كه نميشه جنگيد ، آدم
هميشه بايد به اوني كه داره قانع باشه ، زياد سخت مي گيري ، انشاءاله
درست ميشه ...
عزيز من ، آدم ممكنه تو هر شرايطي دوام بياره و تحمل كنه ولي نه بااين دلايل و توجيهات .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]