11/18/2009

خراب آن خراباتم که ، باده اش پایان نداشت و صبحش رسوایی .


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]