4/02/2012

حفره هایی هست
بین ما ، که
نمی یابمت
نمی فهممت
که نه هستم و نه هستی
عاشقی می کنم آنجاها

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]