10/16/2007

حرفهای کهنه و غمهای حقیر
دیگه نوشتن نداره .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]