10/29/2005

خوش به حالت كبوتر
. . .

10/27/2005

نه اين درد درد توست و نه اين شب ، شبِ تو
تو با بهار خويش ، بهاري باش و بگذر از ريزش برگ ها
اين خاك من است كه نمي رويد .
بگذر .

10/13/2005

شكرگزاري ،
تلخترين دشنام آدم بود .

10/04/2005

هيچ مي دونستي
تو قصه دخترك كبريت فروش دل من تو آخرين شعله بودي ؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]