5/04/2009

بهای چه را می پردازیم ؟
انسان بودن ؟
دانایی ؟
ترس ، یا عادت به درد ؟
باور کن
تا تو نخواهی هیچ دستی نخواهد خواست

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]