11/26/2005

البته آنچه كه بر همگان واضح و مبرهن مي باشد
آنست كه آدميان بر دو دسته اند : رياضيدان و يا دروغگو .

11/17/2005

عشق بهتر است يا رياضيات ؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]