4/26/2007

راه نمی جویم ،
" یا علی " ! چاهت کجاست ؟

4/24/2007

کدوم مشقم رو غلط نوشته بودم ؟

4/15/2007

" ابریق می مرا شکستی ربی "

4/08/2007

غذا برای خوردنه ، لباس برای پوشیدن ، چشم برای دیدن و ....
به همین سادگی و به همین وضوح .
می بینی پسر !
همه چیز مرتبه و سر جای خودش
اونی که گاهی اوقات قاطی میکنه تویی .
That’s your problem baby !

4/06/2007

سرشارم از عشق ، الکل و تو
کاش بودی .

4/05/2007

چیزی که هیچ وقت و واسه هیچ کس مهم نیست حقیقته .
هنوزم اصرار داری که راستشو بگی ؟

4/03/2007

در خوابهایم کسی هست و در بیداری هایم کس دیگر و در سرگشتگی هایم هیچ .
در خوابهایم کسی هستم و در بیداری هایم کس دیگر و در سرگشتگی هایم هیچ .
در خوابهایم بیدارم و در بیداری هایم خواب و در سرگشتگی هایم هیچ .
در ...
هیچ .

4/01/2007

شاید تشخیص سکه اصل مشکل باشه
ولی شناختن سکه قلب کار زیاد سختی نیست .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]