8/21/2008

می دونم دیر کردم
گیر کردم
ولی شک نکن که بر می گردم .

8/09/2008

همیشه فکر میکردم که آب دریا با آب حوض خونمون خیلی فرق داره .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]