1/21/2008

سکوت ، واگویه دردهای بزرگ است .

1/07/2008

اولین بار که ترا دیدم دلباخته تو شدم
ولی فردای آن روز من را به خاطر نیاوردی
اما من هنوز دوستت دارم و ترا رها نخواهم کرد
حتی اگر در حال خواندن این ترانه ، باز هم مرا فراموش کنی .

We will miss you every day
but we will always try to make you proud
.
.
fifty first dates

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]