4/24/2011

توهم خوشبختی من در آیینه ی روبرو پیداست

نه شوق شکستن آیینه را دارم و نه عطش فرو رفتن در سراب

اما باز هم می آیم

تا ببینم : اینبار با کدام فریب باید آشنا شوم ؟


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]