8/31/2006

آقاي ذكريا من از تو خيلي خيلي خيلي سپاسگزارم
نمي تونم بگم چقدر ، فقط مي تونم بگم خيلي زياد
آقاي ذكريا ، دوستتون دارم .

8/21/2006

حق با نسيم بود ،
زمين ارزش موندگاري نداره .

8/14/2006

من همه دروغهاي تو را باور مي كنم
اما تو همه راست هاي مرا باور نكن .

8/12/2006

اكثر موقعيت ها و يا حتي آدمهايي كه سر راه ما قرار مي گيرند
حداكثر فقط يك فرصت هستند و داراي تاريخ مصرف .
احمق كسيست كه بخواهد يك فرصت را ذخيره يا پس انداز كند .
احمق تر كسيست كه پس از اتمام تاريخ مصرف يك فرصت سوخته
.به سوگ بنشيند


8/09/2006

يه وقت يكي پيدا ميشه و بهت ميگه كه گنج خيالي و گوهر كميابت
فقط يه توهم بوده و يه جواهر بدلي كه هيچ ارزشي نداشته و نداره
حالا اين گنج موهوم ميتونه يه جواهر يا اينكه يه شخصيت خيالي و
خود ساخته يا هر چيز ديگه اي باشه .
ميدوني فرق تو با بقيه چي بود ؟
تو تنها كسي بودي كه مي تونست اون يكي باشه .

8/05/2006

نه مشتاقم به ديدارت
نه بيمارم ز رخسارت
نه مستم از عطر تنت
نه تشنه بوسيدنت
نه اون زمين زير پا
نه اون كوير تشنه لب
...
...
...
فقط . . . فقط . . .
دوستت داشتم .
همين .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]