4/13/2008

گریز ، یک قدم است ، دویدن نیست .
گریز پا نمی خواهد ، دل می طلبد .
.
.
.
.
دلدارم کجایی ؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]