8/25/2007

یگانه ؟!!!
.
معشوق من به واحه ای سخاوتمند می ماند که راز بقای خویش را
در شادمانی رهگذران می جوید .
.
.
.
" یادت بخیر شادمانی بی سبب " *

*: سید علی صالحی .

8/15/2007

دستمال ها ، یک به یک از جعبه بیرون می آیند و بلا فاصله تبدیل به زباله می گردند
دستمال ها ، دستمالی می شوند و فراموش می گردند
دستمال ها ، دست ها را می مالند و فقط رد چرک بر تنشان باقی می ماند
دستمال ها ، فقط دست مال هستند و دیگر هیچ .

8/07/2007

نتیجه سفر :
قدر چیزهایی رو که نداریم ، بیشتر بدونیم .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]