7/26/2007

محبوب من !
در انتهای ضیافت بال ماسکه ات
نگاهی به کوچه بیانداز ، بلکه هنوز مانده باشم .

7/10/2007

وقتی کسی رو دوست دارین ، اهمیت نمیدین چقدر به دیگران آسیب میرسونید .

فیلم آپارتمان : Gilles Mimouni

پی نوشت : درست برعکس وقتی که از کسی بیزار هستید .

7/03/2007

آهای دنیا !
حالا که نمیتونی برگردی به عقب ، لااقل سریعتر حرکت کن .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]