8/13/2005


همه دلخوشي مرد
نوازش دزدانه شاخه گلي غمگين بود
و بي پروا غرق خيال گشتن هاي مكرر .

8/01/2005


مهم نيست كه چه اسمي رو خودت گذاشتي ، چيكاره اي يا كجا نشستي .
واقعيت اينه كه اين همه حقارتت ، حال آدمو به هم ميزنه

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]