6/29/2005


بي هيچ كلامي .
شمشيرت را از رو ببند
زخمت را از رو بزن
هنوز پرده دار همان اولين نگاهم و اولين سلام .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]