7/29/2010

تا باد می وزد

عطر تو می آید

تا باران می گیرد

عطر تو می آید

تا خورشید می تابد

عطر تو می آید

تا دنیا دنیاست

عطر تو می آید

و این حسرت همواره جاری ست


7/15/2010

کلمنتاین : همینه جوئل ، به زودی همه چیز ( از بین ) می ره .

جوئل : می دونم .

کلمنتاین : چی کار کنیم ؟

جوئل : بیا ازش لذت ببریم . باهاش خداحافظی کنیم .


Eternal Sunshine of the Spotless Mind .

Kaufman , Charlie .


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]