12/29/2008

بی مهر تو ، بهشت به چه کارم می آید ؟

12/10/2008

اومدنم رو خوب متوجه شدی
رفتنم رو اما ، نمی بینی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]