9/15/2011

این قمار برای تو فقط یک بازی بود
. برای من اما ، عاشقی

. تو بازی رو بردی ، من عاشقی رو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]