9/04/2008

یک روز که از خواب بیدار شدم و لبخند زیبایت را دیدم
متوجه شدم که : دوست دارم بقیه عمرم را کنار تو بمانم .


یه فیلم .

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]