7/27/2005


نه اميدي به مهرت بسته ام و نه ديگر شوقي مانده
كه تو ناخدايي و ما تخته پاره هاي سرگردان …
گيرم كه برنده اين بازي تو باشي
كدام ناخدا از ميراث بندگانش به خدايي رسيده مگر ؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]