11/17/2005

عشق بهتر است يا رياضيات ؟

Comments:
عزیز من ریاضیات خود عشق است
 
مونجوق دوزي بهتره
 
..
می ترسم از عشق
از عشق می ترسم
این شعر های عاشقانه که می نویسم
سوت زدن کودک است در تاریکی !
..
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]