1/10/2011

کاش دستان مرا به موی تو راهی بود


Comments:
از طره ی بید، باد طرار شد...
 
چه کسی می‌داند که شب هنگام خوابیدن به امید رویا

.....

و صبح بیدار شدن با لذت رویا یعنی چه؟

تو میدونی؟
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]