2/28/2011

بیا بی باده جشن بگیریم

دیگر این چشم ها مرا مست نمی کنند .


Comments:
اين بار كه بيايي، ديگر از حضور ناگهاني تو تعجب نمي كنم، اما هنوز تحت تاثير راز تو قرار مي گيرم، نافرماني نمي كنم و هزار بره برايت مي‌ك‍ِشم، هر چند هزار مايل دورتر از هر آبادي هستم. برگرد....
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]