4/24/2011

توهم خوشبختی من در آیینه ی روبرو پیداست

نه شوق شکستن آیینه را دارم و نه عطش فرو رفتن در سراب

اما باز هم می آیم

تا ببینم : اینبار با کدام فریب باید آشنا شوم ؟


Comments:
سلام دوست قدیمی.هنوزم نوشته هات عالی اندو نو.زمان رو صفر می کنند.
 
i am very much immpressed with your blog please add my newly created bogs;
http://np-girl.blogspot.com/

http://kantipur-sam.blogspot.com/

http://nptvs.blogspot.com/
 
يعني ايينه ها دروغ ميگن؟:(
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]